+420 313 104 500 (Po - Pá: 7:00 - 17:00)

Oficiální internetový obchod přímého dovozce značky Leifheit do České republiky.

Reklamace a vrácení zboží

Produkty značky Leifheit mají tu nejvyšší kvalitu, jsou vyrobeny z odolných materiálů a jsou celosvětově známé svou dlouhou životností. Pokud se ovšem stane, že chcete jakýkoliv produkt reklamovat, vždy řešíme reklamaci okamžitou výměnou zboží viz všeobecné ustanovení níže.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na veškeré zboží zakoupené na on-line obchodu společnosti LEIFHEIT CZ a.s. (LEIFHEIT CZ a.s., IČ 28221991, se sídlem Mezi stromy 499 (hala č.3), 25225 Jinočany. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13727, dále jen „prodávající“.) umístěného na internetové adrese www.leifheit-online.cz.

 1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen „reklamace“), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  2. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti (Jakost při převzetí), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

  1. Reklamace bude posouzena jako neoprávněná v případě, že vada vznikla:
   • neodbornou instalací, zacházením i obsluhou nebo použitím,
   • poškozením zboží přírodními živly,
   • poškozením zboží používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití,
   • poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly naší společnosti.
 4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Pokud kupující při přebírání zboží zjistí, že je zásilka zjevně poškozena (např. viditelně, výrazně porušený obal), je kupující oprávněn takovou zásilku nepřevzít. O této skutečnosti nás prosím, neprodleně informujte e-mailem/telefonicky, urychlíme tím zajištění nápravy.
  2. Pokud kupující zjistí, že doručené zboží neodpovídá objednávce (bylo doručeno jiné zboží), je nutné nás neprodleně, zkontaktovat prostřednictvím e-mailu / telefonu a zajistíme nápravu.
  3. Pokud zákazník po rozbalení zásilky zjistí, že doručené zboží je poškozené, je nutné nás pokud možno ihned, zkontaktovat, zajistíme zahájení reklamačního řízení u dopravce (dvoudenní lhůta vyplývá z podmínek na reklamaci dopravců, pozdější nahlášení poškození zboží bohužel vede k zamítnutí reklamace).
  4. Pokud se v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží objeví na zboží závady, zkontaktujte nás e-mailem / telefonicky, dohodneme se na dalším postupu, případně pošlete poškozené zboží s veškerým příslušenstvím společně s kopií faktury a popisem závady přímo na adresu prodávajícího, tedy LEIFHEIT CZ a.s., Mezi stromy 499 (hala č.3), 25225 Jinočany. Balík můžete zřetelně označit nápisem „Reklamace“- urychlíte tím vyřízení celé reklamace.
  5. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je zákonem stanovena maximálně na 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, naší snahou vždy bude vyřídit oprávněnou reklamaci co nejdříve. Pokud nebude reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

U zboží Leifheit řešíme reklamace okamžitou výměnou zboží za nové!U zboží Leifheit řešíme reklamace okamžitou výměnou zboží za nové!

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2014. Změny vyhrazeny.